𝐋𝐞𝐫𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫

Temps de lecture : < 1 minute Fode pa zwe ar mo loner Mo Lerwa Kouyoner

Dan refle enn diya

Temps de lecture : < 1 minute Lor vizaz lanwit To laflam briye...

So lame prop

Temps de lecture : < 1 minute So lame prop Afors blansi larzan Kan vir go, pena stop ! Mars-marse bann san konpran !

Pouvwar dan zot lame ?

Temps de lecture : < 1 minute Ena konstrir sato lor disab Lezot gagn drwa tir sab Ki sann-la premie responsab ? Pa koz manti, aret fer palab !

Ipokrit!

Temps de lecture : < 1 minute Mo diriz pei ar tou mo klik Samem apel vizion politik Tou pou mo klan, nanye pou lezot Seki pa konpran res dan kazot

Predater

Temps de lecture : < 1 minute Predater konn ekrir ek gagn proteksion...

Ena ki pa tro mat !

Temps de lecture : < 1 minute To viv dan enn pei kot larzan pe fleri Lor pie koripsion, lor brans divizion...

Anfield et Angus

Temps de lecture : 2 minutes Anfield et Angus, les routes convergent Net get sinema ek manz pistas

Les appétits voraces

Temps de lecture : < 1 minute C’est du propre ! toutes ces mains sales Des gouvernants qui échappent aux procès

Kot mo’nn fote Monper ?

Temps de lecture : < 1 minute Kot mo’nn fote Monper, si lepep pe soufer ? Dir mwa mo bann defo, dir mwa si mw’enn lalo ?