𝐋𝐞𝐫𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫

Temps de lecture : < 1 minute Fode pa zwe ar mo loner
Mo Lerwa Kouyoner

Dan refle enn diya

Temps de lecture : < 1 minute Lor vizaz lanwit
To laflam briye…

So lame prop

Temps de lecture : < 1 minute So lame prop
Afors blansi larzan
Kan vir go, pena stop !
Mars-marse bann san konpran !

Pouvwar dan zot lame ?

Temps de lecture : < 1 minute Ena konstrir sato lor disab
Lezot gagn drwa tir sab
Ki sann-la premie responsab ?
Pa koz manti, aret fer palab !

Ipokrit!

Temps de lecture : < 1 minute Mo diriz pei ar tou mo klik
Samem apel vizion politik
Tou pou mo klan, nanye pou lezot
Seki pa konpran res dan kazot

Predater

Temps de lecture : < 1 minute Predater konn ekrir ek gagn proteksion…

Ena ki pa tro mat !

Temps de lecture : < 1 minute To viv dan enn pei kot larzan pe fleri
Lor pie koripsion, lor brans divizion…

Anfield et Angus

Temps de lecture : 2 minutes Anfield et Angus, les routes convergent
Net get sinema ek manz pistas

Les appétits voraces

Temps de lecture : < 1 minute C’est du propre ! toutes ces mains sales
Des gouvernants qui échappent aux procès

Kot mo’nn fote Monper ?

Temps de lecture : < 1 minute Kot mo’nn fote Monper, si lepep pe soufer ?
Dir mwa mo bann defo, dir mwa si mw’enn lalo ?