Pouvwar dan zot lame ?

Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Temps de lecture : < 1 minute

Rali avek sab otorize
Pouvwar dan zot lame ?
Lapolis diboute gete
Kamera inn aret fonksione ?

Aplodi nouvo demokrasi
Dan lanfer paradi
Larme vwayou zwenn ar bandi
Zot pa konn koze, zot zis vomi

Ena konstrir sato lor disab
Lezot gagn drwa tir sab
Ki sann-la premie responsab ?
Pa koz manti, aret fer palab !

Enn sel lepep, me sab ek lepe
Enn menas pou lape
Larme vwayou alim dife
Lapolis prefer get lot kote…

Rali avek sab otorize
Pouvwar dan zot lame ?
Letan zot fini fer reklam
Ki lapolis pou sey tengn laflam ?


Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.