Ipokrit!

Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Temps de lecture : < 1 minute

Les mo denons tou bann ipokrit
Angle, Amerikin, san limit
Mo lame prop ek pena menot
Momem Sef dan larme patriyot


Zis konpetan ki dan mo lekip
Enn li koz bien, lot kontan fer klip
Lezot pas diber avek konpot
Zot kone zame mo pa fer fot


Mo res insansib ar bann kritik
Ki rod fer krwar ki mw’enn ti-komik
Mo pa gagn letan pou ekout zot
Mo zis anvi donn de-trwa kalot


Mo diriz pei ar tou mo klik
Samem apel vizion politik
Tou pou mo klan, nanye pou lezot
Seki pa konpran res dan kazot


Les mo denons tou bann ipokrit
Dan transparans, mo pena limit !
Agalega ? Les mo chek mo not !
Pe ranz enn lapis pou zwe boul-kaskot !


Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.